Innovatie Realisatie

Innovatie-realisatie

Innovatie-realisatie betreft het totaal aan activiteiten dat moet leiden tot een succesvolle realisatie van een innovatie. Indien innovaties niet van de grond komen, kijkt Novi Vendi naar de volgende fasen en randvoorwaarden ter analyse en oplossing:

1. Idee fase

Als er geen goede en aansprekende ideeën zijn, wordt het lastig om succesvolle innovaties te ontwikkelen binnen een bedrijf of organisatie. Er zijn dan meestal een aantal zaken die nog niet gedaan zijn of te weinig aandacht hebben gekregen:

   • Interne brainstorm niet gedaan of te weinig of met een te weinig bedrijfsbreed publiek;
   • Trendanalyse onvoldoende uitgevoerd (techniek, economie, politiek,ecologie, maatschappij);
   • Partners en leveranciers nog te weinig betrokken;
   • Te weinig gebruik van ontwikkelingen binnen universiteiten, kennisinstituten en start-up ecosystemen;
   • Voice-of-customer (VOC) onvoldoende of verkeerd ingezet. Niet duidelijk wat klanten willen of denken;
   • Gevoel dat van een gevonden idee de technolgy-push en market-pull onvoldoende in balans zijn;
   • Lead-User Research niet toegepast. Sommige klanten en gebruikers kunnen en willen een actieve rol spelen in het bedenken en uittesten van nieuwe ideeën voor bestaande en nieuwe producten of diensten;
   • Productstrategie te onduidelijk, waardoor de ideeënstroom geblokkeerd wordt.

2. Opstartfase

Indien het niet lukt een innovatie rond een dienst- of productontwikkeling op te starten, ligt dat meestal aan het feit dat er geen brede consensus is over een aantal kritische documenten dan wel beleidsstukken:

   • Businesscase niet helder of aantrekkelijk genoeg;
   • Requirements niet duidelijk en veel discussie hierover zowel functioneel als non-functioneel/ technisch;
   • Productroadmap en/of functionalroadmap onduidelijk en vaag;
   • Commercieel model, verdienmodel niet helder genoeg;
   • Projectaanpak, projectplan en agile-aanpak niet helder genoeg vastgelegd;
   • Onvoldoende projectvolwassenheid: checklist(s) ontbreken en besluitvormingsproces onduidelijk;
   • Vastgelegde innovatieprocessen en -procedures werken tegen. Voorbeeld zijn te rigide stage-gates en/of langlopende budgetrondes;
   • Samenstelling beoogd R&D team onduidelijk, onvoldoende beslissers betrokken;
   • Verantwoordelijkheden R&D team, productmanagement, sales en service niet goed afgesproken of vastgelegd, waardoor veel discussie over bovengenoemde punten.

Sizling

3. Ontwikkelfase of projectfase

Indien het innovatieproject gestart is en het lukt maar niet om goede voortgang te verkrijgen, kan dit aan veel zaken liggen. Vaak voorkomende redenen in de praktijk van Novi Vendi zijn:

   • Projectbesturing niet op orde, waardoor veel discussie over besluitvorming rond keuzes en veel onduidelijkheid over opleveringen;
   • Management van risico’s, issues, bugs, changes, besluiten en vragen niet goed georganiseerd, waardoor onduidelijke sprints en/of opleveringen en veel zich herhalende discussies;
   • Technologiekeuzes onduidelijk of keuzes worden niet gedragen door R&D team en/of organisatie, waardoor telkens veel discussies;
   • Stuurgroep niet op orde, waardoor het hoger management te weinig betrokken wordt en het project zwalkt en/of te weinig budget, tijd en middelen krijgt;
   • Te weinig betrokkenheid van de rest van de organisatie en externe stakeholders, waardoor uiteindelijk gebrek aan draagvlak en kans van succesvolle release;
   • Voorgesteld releasebeleid niet duidelijk, waardoor verwarring bij sales, marketing, service en klanten;
   • Onduidelijk Factory en Site Acceptation plan (FAT/SAT) waardoor release uitgesteld blijft worden;
   • Structureel gebrek aan de juiste resources, waardoor zaken niet afkomen, kapen van bestaande resources voor operationeel onderhoud of probleemoplossing;
   • Unproven technologieën blijken te veel problemen te geven, waardoor innovatie/product/dienst niet goed functioneert;
   • Overdracht en garanties naar klant/afnemende organisatie onduidelijk, waardoor dit uitgesteld blijft worden.

Sizling

4. Lancering- en vercommercialisatiefase

Indien het innovatieproject een eerste release heeft gehad, die echter niet succesvol is, kan dit door diverse zaken komen. Vaak voorkomende redenen in de praktijk van Novi Vendi zijn:

  • Geen goede product- of dienstlancering, waardoor weinig momentum in de markt wordt gecreëerd;
  • Onvoldoende Golden Features van het nieuwe product- of dienst, waardoor klanten weinig enthousiast zijn;
  • Onvoldoende duidelijkheid qua pricing en product- of dienstfeatures, waardoor het onduidelijk is voor sales wat er nu verkocht kan worden en welke voordelen er voor klanten zijn te behalen;
  • Slechte overdracht van R&D naar productie en service, waardoor veel onduidelijkheid bij het oplossen van storingen tijdens gebruik en problemen bij installaties of eerste gebruik;
  • Slechte overdracht van R&D naar inkoop en/of verwerving en/of verkeerde aannames door leveranciers, wat leidt tot ongewenste afwijkingen in kwaliteit van het nieuwe eindproduct of dienst;
  • Slechte overdracht van productmanagement naar marketing en sales, waardoor niet duidelijk is wat de payoff voor klanten is en noch de incentive voor sales;
  • Interne organisatie onvoldoende klaar voor het nieuwe product of de dienst, waardoor veel problemen en klachten bij het gebruik door klanten en oplossingen heel traag gaan.

Maak gebruik van de Innovatie Quickscan van Novi Vendi om uw innovatie-uitdagingen te verhelderen of om te checken of u inderdaad alles goed hebt georganiseerd.
Klik hier voor onze aanbieding