Versnellen

Versnellen

Indien de innovatie binnen een bestaand bedrijf niet snel genoeg, of helemaal niet op gang komt, zijn er een aantal mogelijkheden waarbij Novi Vendi kan helpen.

Bij complexe problemen gebruikt Novi Vendi meestal de volgende aanpak:

  • Start met de analyse van het probleem: Waarom komt de innovatie niet tot stand? (of) Waarom is deze niet succesvol?;
  • Schrijven van een kort onderzoeksrapport met alternatieven voor de oplossing;
  • Bereiken van consensus en besluitvorming over de juiste oplossing;
  • Schrijven van een implementatieplan voor de gekozen oplossing;
  • Adviseren bij of verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van de oplossing en het bereiken van versnelling;

Als een organisatie zelf tijdelijke ondersteuning zoekt bij lopende trajecten kan Novi Vendi optreden als:

  1. Interim innovatiemanager: als er te weinig coördinatie en afstemming is binnen de organisatie rond de gewenste innovatie(s);
  2. Programma of projectleider: vaak specifiek voor een lastig innovatieprogramma of -project;
  3. Adviseur/management consultant: van R&D managers, productmanager, marketingmanagers of salesmanagers betrokken bij de innovatie;
  4. Markt, Klant en Trend-analist: ondersteunen bij het doen of maken van analyses om het inzicht te vergroten;
  5. Workshopbegeleider: met name rond brainstorm, ideegeneratie en organisatiebetrokkenheid;
Daarnaast zijn er een aantal algemene innovatie-versnellingsstrategieën waarbij Novi Vendi kan helpen om deze te realiseren en/of te implementeren:

1. Gebruik maken van sociale innovatie

Tijdens een aantal sessies worden mensen uitgenodigd om dwars over organisatieverbanden heen met elkaar in contact te komen. Het doel is een betere samenwerking in het algemeen en die rond innovatie in het bijzonder. Sociale Innovatie heeft met name als doel om ‘slimmer te werken’.

2. De organisatie herontwerpen met ‘innovatief zijn’ als extra ontwerp criterium

Dit is geen makkelijke opgave en behelst een reorganisatie waarbij gekeken wordt hoe de organisatie beter ingericht kan worden, zodat innovatie en vernieuwing niet vastloopt in de bureaucratie en/of organisatiestructuur met bestaande systemen (ICT, kwaliteitsmanagement, HRM etc.).
Als ’tussenoplossing’ wordt ook wel gekozen voor het oprichten van projectteams rond een innovatie.
Het innoveren in projectvorm is echter erg lastig, doordat innovatie geen sequentieel maar een iteratief en integraal karakter heeft. Toch kan in een aantal fases een projectaanpak voordeel hebben mits deze flexibel wordt ingestoken, zonder te veel strakke eisen aan tijd, budget en het einddoel.

3. Oprichten apart bedrijf

Indien het herontwerpen te lastig is en een projectaanpak te veel verkokerd, is vaak de enige mogelijkheid om met een ‘knip’ van de moederorganisatie een apart bedrijf op te richten. In tegenstelling tot de onderdelen van het moederbedrijf hoeft zo’n bedrijf niet gelijk winst te maken en zich niet te houden aan allerlei regels, kwaliteitshandboeken, rapportage-eisen en andere afspraken die beknellend werken. In deze vrije ruimte kan innovatie makkelijker tot bloei komen.

4. Opkopen van een klein bedrijf dat een innovatie heeft, die voor uw markt interessant kan zijn

Door een ander bedrijf op te kopen worden veel van de bovengenoemde problemen voorkomen. Dit is echter een kostbare insteek en kent ook veel risico’s. Hierbij wordt Novi Vendi ingezet als marktverkenner, adviseur en intermediair.

5. Het aanstellen van een Chief Innovation Officer

Door het aanstellen van iemand die vanuit een directiepositie aanspreekbaar is op en mandaat afgeeft voor innovaties binnen zijn organisatie, kan versnelling optreden. Deze aanpak kan ook voortkomen uit een bredere innovatiereorganisatie (zie punt 3)