Marketing

Marketing

Alvorens te beschrijven welke diensten Novi Vendi levert op het gebied van marketing, een korte introductie:

Wat is eigenlijk marketing?

Er zijn veel verschillende definities:

Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) in 2000):
“Marketing omvat de – op de markt afgestemde- ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën, en andere relevante activiteiten om planmatig een reputatie te vestigen, ruiltransacties te bevorderen en duurzame relaties met afnemers te creëren waardoor organisaties en belanghebbenden – met wederzijds voordeel – hun doelstellingen verwezenlijken.”

NIMA vanaf 2010:
“Marketing staat voor duurzaam, klantgericht ondernemen. Marketeers hebben een leidende rol in het bevorderen van klantgericht ondernemen. En creeren zo duurzaam waarde voor de klant, de organisatie en de maatschappij”.

Bronis Verhage:
“Marketing omvat de – op de markt afgestemde – ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden, en planmatig leiden tot een hogere omzet of andere gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie, en een duurzame relatie met de doelgroepen, waarbij alle belanghebbenden hun doelstellingen bereiken.”

Ger Hofstee:
“Marketing is het veroveren van de markt door het aanbod op de vraag af te stemmen en niet andersom.”

Philip Kotler:
“Marketing is het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier.”


Peter Drucker:
“Het doel van marketing is het overbodig maken van verkoop.”

American Marketing Association (AMA) 2013:
“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”

AMA 2014: Marketing Research:
“Marketing research is the function that links the consumer, customer, and public to the marketer through information–information used to identify and define marketing opportunities and problems; generate, refine, and evaluate marketing actions; monitor marketing performance; and improve understanding of marketing as a process. Marketing research specifies the information required to address these issues, designs the method for collecting information, manages and implements the data collection process, analyzes the results, and communicates the findings and their implications.”

Marketing in breder perspectief

Het is duidelijk dat men in de loop van de tijd steeds anders tegen marketing is gaan aankijken. Tegenwoordig spelen in de meeste ontwikkelde economieën bedrijfs & consumentenbehoeften een belangrijkere rol dan de aanwezigheid van (vaak surplus) aanbod. Marketing is daarmee bij uitstek een discipline geworden waarbij het identificeren van behoeften centraal is komen te staan. Marketing als discipline steunt daarbij sterk op kennis ontwikkeld in andere vakgebieden zoals psychologie, sociologie en economie. Door middel van advertenties is de marketingpraktijk ook gerelateerd aan de creatieve kunsten. Daarnaast heeft marketing op haar beurt ook relevantie gehad voor de sociale wetenschappen. Met name op het gebied van statistische analyse van (extreem) grote hoeveelheden gegevenszijn vooral marketingonderzoekers grensverleggend geweest.


Marketing in een innovatie context

Er zijn diverse kanten aan marketing in een innovatie context. Marketing speelt in de drie innovatie fasen telkens een iets andere rol:

  • Tijdens de idee ontwikkel fase: Marketing is hier behoefte anticipatie: Sluit de (uit)vinding aan op een basale klantbehoefte? Kan iets erdoor sneller, slimmer, beter, makkelijker, milieuvriendelijker of goedkoper etc.?
  • Tijdens de product ontwikkel fase: Marketing is hier klant participatie: Blijft in interactie met de potentiële doelgroep de behoefte invulling overeind of moeten er nog wijzigingen plaatsvinden?
  • Tijdens de lanceringsfase: Marketing is hier actieve klant beïnvloeding: Het inzetten van alle middelen en media nodig om de doelgroep te betrekken en te bereiken. Direct of indirect. Online of Offline.

Samenvattend is het adagio van Novi Vendi:
“Zonder goede markt anticipatie geen zinvolle innovatie, zonder markt participatie geen kansrijke innovatie en zonder goede markt bewerking geen succesvolle innovatie.”

Onze marketing diensten

Novi Vendi richt zich met name op de vraagstukken van bedrijven die ontstaan door de geschetste, complexe samenhang van innovatie en marketing. Tevens helpen we innovatieve, advies, technische of hightech bedrijven die marketing willen gebruiken hun algehele positie te versterken door de juiste keuzes te maken op het gebied van markten, producten, diensten en innovatie en deze keuzes op een effectieve en efficiënte wijze te implementeren.