Consultancy wat is dat eigenlijk?

Een consultant is iemand die een “expert of professioneel” advies  geeft. Consultancy wordt hierbij dan gedefinieerd als: “de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied”.
Voor strategie- en organisatievraagstukken biedt Novi Vendi consultancy op zes samenhangende en overlappende gebieden: strategie, organisatie, verandermanagement, innovatie, marketing en de mens in de organisatie.

Strategie

Een strategie aanscherping begint bij de vraag : “Worden nog wel de goede dingen gedaan en voor de goede doelgroep?”
De aanleiding van zo’n vraag kan heel divers zijn: reorganisaties, veranderingen in de externe omgeving, afnemende vraag naar de geboden diensten cq producten of gevoel van onvrede met de huidige situatie. Novi Vendi adviseert en ondersteunt bij alle  stappen om de strategie aan te scherpen en te implementeren:

 1. Situatie-analyse (intern en extern: Porter krachtenmodel, Ketenanalyse, DESTEP trendanalyse, BCG-matrix, KSF, Kerncompetenties)
 2. Synthese (o.a. SWOT, Ansoff)
 3. Creatie nieuwe strategieën (Ansoff, Porter generieke strategie, Waardestrategieën Treacy en Wiersema)
 4. Keuze nieuwe strategieën middels ranking aan criteria (COPAFIJTH) en scenarioplanning en risc-reward analyses
 5. Uitwerken strategie in strategisch plan, businessplan of actieplan
 6. Implementatie van de strategie middels het opgestelde plan

Organisatie

De behoefte aan organisatie verbetering ontstaat bij de vraag : “Voldoet de organisatie nog wel aan de eisen die de strategie en onze doelen stellen?”
Novi Vendi adviseert en ondersteunt bij alle onderdelen om de organisatie aan te scherpen:

a. Verbeteren organisatiestructuur (inrichting afdelingen,  werk- en taak verdeling)
b. Verbeteren organisatiebesturing (kwalitatieve en kwantitatieve doelen, KPI’s bepalen, inrichten horizontale en verticale overlegstructuren)
c. Verbeteren systemen op gebieden: personeel, planning en kwaliteitssystemen etc.
d. Verbeteren processen: primair en secundair, voortbrenging en ondersteunend
e. Opzetten en inrichten van businessplannen, programma’s en projecten
f. Verbeteren kwaliteit van arbeid en arbeidsrelaties

Verandermanagement

Verandermanagement is een verzamelbegrip waaronder veel verschillende theorieën, meningen en aanpakken vallen. Novi Vendi houdt er een pragmatische kijk op na. Wij zien verandermanagement als een combinatie van programmamanagement en consultancy, waarbij in elke fase van een verandertraject ondersteuning kan plaatsvinden. Novi Vendi onderscheidt vijf fasen van verandering:

 1. Bewustwording van de noodzaak van verandering;
 2. Ontwikkeling nieuwe of aangepaste strategie, visie en doelen;
 3. Ontwikkeling van een nieuwe of aangepaste organisatiestructuur (inclusief besturing);
 4. Implementatie en borging van de nieuwe of aangepaste organisatie;
 5. Nazorg, evaluatie en bijsturing.

Innovatie

Het advies over Innovatie van Novi Vendi betreft eigenlijk Innovatie-realisatie advies. Vaak is het een reactie op veranderingen binnen of buiten de organisatie waardoor de behoefte aan innovatie onstaat. Dit kunnen processen, diensten of producten zijn. Om innovatie tot stand te brengen of te versnellen, ondersteunt Novi Vendi bij het doorlopen van de vier fasen van innovatie:

 1. Idee fase: het vinden en genereren van goede ideeën
  Brainstormen, gap-analyses en idee analogie
 2. Opstartfase: het krijgen van consensus en momentum
  Businesscase, requirements en roadmap
 3. Ontwikkelfase of projectfase:  het ontwikkelen van de innovatie
  Projectplan, projectteam, stuurgroep, budget, resources
 4. Lanceringfase: het succesvol uitrollen van de innovatie
  Betrokkenheid organisatie en omgeving, actieve communicatie

Marketing en communicatie

Novi Vendi richt zich met name op de vraagstukken van bedrijven of organisaties die ontstaan doordat de marketing en marktcommunicatie niet meer aansluiten bij de doelen of nieuwe doelen.  Indien een strategie goed uitgevoerd moet worden en de doelen gerealiseerd dan is daar aanscherping voor nodig van de social media, blogs, websites, content-kalenders en intranet.

Novi Vendi helpt en adviseert hierbij middels second opinion over websites en marktuitingen, stelt projectplannen en marktplannen op. Geeft advies over gebruik sociale media en nieuwsbrieven en werkt samen met webbouwers,  SEO en content specialisten.

Mens-advies

Dit richt zich op de personen die het allemaal waar moeten maken. Heeft eenieder voldoende kennis, ervaring en competenties? Zijn taken en rollen duidelijk?
Novi Vendi voert als onderdeel van organisatie verbetering diverse zaken uit die mensgericht zijn:

a. Adviseren over competentiemanagement, competentieontwikkeling en POP
b. Verduidelijken taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden door het opstellen van TBV’s of RACI overzichten
c. Opzetten van werksessies rond lastige thema’s
d. Persoonlijk advies, sparren en coaching-on-the-job