Universiteit departement geholpen met planning en organisatie

Het departement bevindt zich in een dynamische periode als het gaat om onderwijs. De herziening van zowel de bachelor als de research master, fluctuerende studentenaantallen en de instroom van veel nieuwe collega’s doen een stevig beroep op de coördinatie en het management van het onderwijs, en de borging van de kwaliteit van het onderwijs.

Fotobron: Antoine, CC0, via Wikimedia Commons

Er was behoefte naar een verbetering van de onderwijstaak planning en de interne organisatie.  Er is een Projectplan geschreven met daarin het plan van aanpak en de gewenste resultaten.

Na het doen van onderzoek, het schrijven van beleidsnotities, gesprekken met interne stakeholders en externe leveranciers en een aantal sessies, is er een geaccordeerd programma van eisen voor de onderwijsplanningstool opgeleverd met draagvlak binnen de afdeling. Ook is een procesbeschrijving opgeleverd om de onderwijstaak planning helder te structureren.

Daarnaast is er samen met de directeur van het departement een organisatie handboek opgeleverd waarin de belangrijkste taken, functies en procedures van de organisatie zijn vastgelegd. Daarnaast zijn ook de belangrijkste beleids- en huisregels in diverse documenten vastgelegd.

Digitalisering rechtspraak in beweging

Deze overheidsorganisatie is al een aantal jaren bezig met een digitaliseringstraject. Rechtszaken worden hierbij niet meer op papier afgehandeld maar digitaal. Dit traject is complex en betreft de hele keten van de rechtspraak in Nederland. Er was vraag naar een verdieping en versnelling van de gegevens overdracht tussen de diverse partners, leveranciers en ketenpartners. Dit is gerealiseerd door diverse gesprekken, sessies en analyses. Het traject is afgerond en overgedragen aan de interne organisatie. In de komende jaren zal de digitalisering van de rechtspraak steeds verder in gang worden gezet.

Nieuw Nationaal Wiskunde plan

Novi Vendi is gevraagd om mee te helpen met het schrijven van een nieuw en ambitieus plan voor de hele wiskunde sector in Nederland.  Ik zal optreden als strategisch adviseur in een team van vertegenwoordigers vanuit de wiskunde. Dit betreffen personen uit zowel de onderwijswereld, het bedrijfsleven, de overheid en non-profit. Mijn rol is om concepten te reviewen, advies te geven over de onderzoeksactiviteiten en te zorgen dat er brede maatschappelijke betrokkenheid is bij het samenstellen van dit plan. Het maatschappelijk belang en het wetenschappelijk belang zijn beide erg belangrijk.Het doel is om het nieuwe plan eind 2022 af te hebben en te laten goed keuren zodat het begin 2023 in werking gezet kan worden.

Mijlpaal voor onderzoeksartikel!

Het artikel dat ik in 2012 samen met Frank De Langen van de Open Universiteit heb geschreven over succesfactoren van innovatieve startups, is sinds december 2021 meer dan 100 keer geciteerd. Het betrof een artikel dat ik heb geschreven n.a.v. het uitgebreide onderzoek dat ik had gedaan over succesfactoren van innovatieve startups. Dit i.h.k.v. mijn afstuderen voor mijn Msc Management Wetenschappen. Leuk dat andere auteurs dit artikel nog steeds gebruiken en zeker leuk dat het artikel na 10 jaar nog steeds zo veel gelezen en gedeeld wordt.

Hier is de link naar het artikel op Google Scholar en hier op ResearchGate.

Hackaton for Good 4 gewonnen door New Designers

Afgelopen weekend ben ik jury lid geweest bij de Hackington For Good. De voorafgaande maanden heb ik deelgenomen aan voorbereidende sessies. Er werd uitgelegd wat het doel van de ‘Combating horizontal fraud challenge’ was. Voor deze ‘challenge’ zou ik gaan jureren en de ‘challenge’ was uitgeschreven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid & OM. Tevens werd er uitgelegd met welke criteria de jurering zou plaatsvinden.De eerste schifting vond plaats in presentaties van 4 groepen per ‘challenge’.  Het team dat onze beoordelingsgroep won, New designers, heeft uiteindelijk ook de Hackonton gewonnen. Het was erg leuk en leerzaam om te doen en als het lukt wil ik volgend jaar weer jureren.

Rotating Converting Machinebouwer wordt innovatiever

Dit bedrijf levert oplossingen voor de internationale verpakkingsindustrie. De concurrentie in de markt is sinds een aantal jaren aan het toenemen. Er was behoefte aan aanscherping van de strategie en de innovatie.Eerst zijn een aantal teams opgezet om de diverse marktanalyses en trendanalyses uit te voeren. Zowel technologisch als marktgericht. Met het R&D team, manufacturing afdeling en afvaardiging van de service en sales afdeling zijn diverse sessies georganiseerd om te komen tot nieuwe ideeën. Er zijn diverse product ideeën gegenereerd die zijn uitgewerkt in Proof-of Concepts die momenteel in ontwikkeling zijn. Tevens is er een nieuw jaarplan opgezet met een aangescherpte marktstrategie.

Startup werkt aan Waterstof fuelcell

Novi Vendi heeft de afgelopen periode als management consultant meegeholpen een startup in de energie transitie zichzelf verder te laten ontwikkelen.
Deze start-up heeft als doel om een algemeen inzetbare waterstof fuelcell te ontwikkelen, zodat deze gebruikt kan worden in situaties waar een elektromotor aangedreven kan worden.  Zie bijgaand schematische overzicht. De eerste toepassingen liggen met name in zgn. ‘heavy duty’ toepassingen zoals bij vrachtwagens en schepen waar waterstof een erg geschikte energiedrager is.

De werkzaamheden lagen met name op organisatie ontwikkelingsvlak. Het inrichten van een goed management overleg, het adviseren over het strategisch plan en het adviseren over het uitbreiden van het netwerk en het omgaan met ontwikkelingspartners.

Onderzoek voor softwareleverancier afgerond met start implementatie

Dit bedrijf is in Nederland marktleider op het gebied van genormaliseerd grondonderzoeksproces waarbij alle meetgegevens gedigitaliseerd zijn. De software die ze volgens het SAAS model aanbieden biedt voor de volledige onderzoeksketen IT integratie.
Belangrijk hierbij is met name de procesintegratie en uitwisseling van data tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij grondonderzoek zoals gemeentes, overheden, adviesbureaus, veldwerkers en onderzoekslaboratoria.
Het bedrijf had een internationalisatie vraagstuk. Doordat succes in het buitenland afhangt van aanpassingen in de software, niet alleen op taal gebied maar ook op gebied van grondsoorten en procesafspraken, is het focussen op een ander land een kostbare kwestie. Om te bepalen welk Europees land in aanmerking zou komen voor focus is een onderzoek opgezet.
Er is een klein team aangestuurd bestaande uit een marketingmedewerker en een stagiair. Hiermede is een onderzoek opgezet waarbij per Europees land gekeken is naar een aantal specifieke criteria, BNP maar ook milieubeleid en bouw activiteit. Hieruit is een shortlist gemaakt die verder is onderzocht. Na een uiteindelijke keuze is er voor één specifiek land een actieplan geschreven.  Dit plan was  begin januari af. Door Corona is er veel vertraging opgelopen maar uiteindelijk wordt de internationalisatie nu succesvol uitgerold.

Onderzoek voor Platform Wiskunde Nederland

Het PWN is een organisatie die als doel heeft de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline te verbeteren. In het kader van die kernopdracht is Novi Vendi bezig met een uitgebreid onderzoek naar methoden die kunnen helpen de samenwerkingen tussen academische wiskundigen en de maatschappij te verbeteren. Gestart is met een literatuurstudie die gevolgd zal worden door een kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Uiteindelijk is er door PWN een survey uitgevoerd waarbij er aan diverse mensen uit het bedrijfsleven, de maatschappij en de universitaire wereld is gevraagd hoe zij aankijken tegen onderlinge samenwerking en welke randvoorwaarden hiervoor ingevuld moeten zijn om succesvol te kunnen zijn.  Met deze input zijn diverse initiatieven  opgestart om de samenwerking te verbeteren.

Proces 2e en 3e geldstromen Technische Universiteit sterk verbeterd.

Bij de faculteit wiskunde en informatica (400 man staf en 2000 studenten) binnen een grote technische universiteit is er toenemende druk op het binnenhalen van zogenaamde tweede en derde geldstromen door de verwervingsafdeling. Daarnaast is men niet tevreden over het proces van de verwerving van subsidies zelf en is er zorg over risico’s, besturing en de gehanteerde strategie.
Novi Vendi is gevraagd deze problemen te analyseren en waar mogelijk op te lossen. Er is gestart met een onderzoek bestaande uit gesprekken met hoogleraren, medewerkers en faculteitsbestuur en bestuderen van interne documenten. Naar aanleiding hiervan is een rapport opgesteld met bevindingen en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn na een aantal overlegrondes goedgekeurd door de directeur en het faculteitsbestuur.
Novi Vendi heeft vervolgens een implementatieplan geschreven met de beoogde verbeteringen. Vanaf januari 2018 werd dit plan geïmplementeerd. De implementatie is afgerond in juni 2018 en wordt nu verder opgepakt door een nieuw aangestelde manager. Het traject heeft geleid tot aangescherpte processen op de afdeling en verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van de verwervingen van innovatie- en onderzoeksubsidies.