Strategie en organisatie

Algemeen

Voor Strategie en Organisatie vraagstukken biedt Novi Vendi consultancy op vier gebieden. (Marketing)strategie, organisatie, verandermanagement en de mens in de organisatie. Deze ondersteuning kan plaats vinden op uurbasis of resultaatafhankelijke projectbasis. Na de geboden advisering wordt vaak een strippenkaart afgesloten voor verdere ondersteuning.

De focus van strategie en organisatie ondersteuning:

1. Strategie advies

Dit richt zich op de strategie bijstelling: Worden nog wel de goede dingen gedaan en voor de goede doelgroep?
De aanleiding van zo’n traject kan heel divers zijn: reorganisatie of fusie, veranderingen in de externe omgeving, afname omzet of gevoel van onvrede met de huidige situatie. Een voorbeeld van een mogelijke fasering:

a. Situatie Analyse (Intern en extern: o.a. Porter krachtenmodel, DESTEP-analyse, trendanalyse, BCG-matrix, KSF, Kerncompetenties)
b. Synthese (o.a. SWOT, Ansoff)
c. Creatie nieuwe strategieën (o.a. Ansoff, Porter generieke strategie)
d. Keuze nieuwe strategieën middels ranking aan criteria (o.a. COPAFIJTH) en scenarioplanning/risico-analyses)
e. Uitwerken strategie in businessplan, marketing en/of salesplan.
f. Implementatie van de plannen.


Naast een heel traject wordt deze consultancy ook op ad-hoc basis en partieel aangeboden.

2. Organisatie advies

Dit richt zich op de organisatie. Voldoet de organisatie wel aan de eisen die de strategie en de doelen stellen?
a. Verbeteren organisatiestructuur (inrichting sales- en marketingafdeling, overlegstructuren, marketing- en accountplannen)
b. Verbeteren organisatiebesturing (kwalitatieve en kwantitatieve doelen en targets vastleggen en monitoren middels rapportages)
c. Verbeteren salessystemen, marketingplanning en accountplanning.
d. Verbeteren van het totale Salesproces; Suspect, Prospect, Lead en Accountmanagement.
e. Opzetten en inrichten van Marketingplannen, (Key) Accountplannen en / of Business (Unit) plannen

3. Verandermanagement advies

Verandermanagement is een verzamelbegrip waaronder veel verschillende theorieën, meningen en aanpakken vallen. Novi Vendi houdt er een pragmatische kijk op na. Wij zien verandermanagement als een combinatie van programmamanagement en consultancy , waarbij in elke fase van een verandertraject ondersteuning kan plaatsvinden.Novi Vendi onderscheidt vijf fasen van verandering:

  1. Bewustwording van de noodzaak van verandering;
  2. Ontwikkeling nieuwe of aangepaste strategie, visie en doelen;
  3. Ontwikkeling van een nieuwe of aangepaste organisatie structuur (inclusief besturing);
  4. Implementatie en borging van de nieuwe of aangepaste organisatie;
  5. Nazorg en evaluatie van de veranderingen.

4. Mens advies

Dit richt zich op de personen die het allemaal waar moeten maken. Heeft eenieder voldoende kennis, ervaring en competenties? Zijn taken en rollen duidelijk?
a. Competentie management en competentie ontwikkeling rond innovatie, marketing, sales, accountmanagement,projectmanagement en communicatie technieken.
b. Opzetten van Sales Development Programs waarin gedurende 3 tot 6 maanden inhoudelijke mensen worden gecoacht en opgeleid tot meer op commercie gerichte personen.
Coachingc. Adviseren over het opzetten van en begeleiden van mensen bij het uitvoeren van New Business Development met New Named Accounts).
d. Adviseren over en begeleiden van mensen die met grotere offertes bezig zijn. RFI, RFP, aanbestedingen e.d.
(Zie ook bij Coaching)
e. Adviseren over het opzetten van en het begeleiden bij het uitvoeren van een Marketing Mix, Marketing campagnes, Reclame campagnes met inzet van de klassieke en de sociale media.